Glove of vor - Vorovskaya perchatkaOwner of Vorovskaya perchatka tattoo respects laws of vors.